3 thoughts on “3Q Trung Quốc | Giải đấu MPL | Day13 Signs (神迹) VS Dream (诗月)

  1. Ad ơi cho em 1 nít vào với dc không em tạo vào game nó hiện bản gì lên em nhập mãi k vào dx game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa