5 thoughts on “7 LỜI KHUYÊN ĐÁNG SUY NGẪM CỦA KHỔNG TỬ

  1. Ông Khổng Tu Khổng Khau tôi rất Tôn trọng các Nhân Tài ngày xưa ở bên Trung Quốc nhưng tôi rất ghét cái giống Làm Vua làm lãnh đạo giặc Tàu Bành truong Bắc Kinh không có Nhân Tâm Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín như ông

  2. và kết cục là toàn dân tq đi ăn cướp lừa đảo và bùa chài, 5 ngàn năm không có nổi một định lý định luật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *