9 thoughts on “Audio Tây du ký, Hồi 5

  1. Đoç mâť thøì gìø mà chăñg ai muôń nghe, thâț uôñg phí….nêú múôn có công hay Phůøć đůć thì nên vô chùa làm công qůa hoăç giúp đø tů thįên còn hay høn…
    Đê nghį Hùøńg Důøng không nên đoç truyêņ nůã…phãi nên țů nghe laį và thâý không thích høp thì ngůng đi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *