4 thoughts on “Audio Tây du ký, Hồi 65

  1. đọc bt còn hay chứ đến đoạn giả giọng các nhân vật chán quá, nhất là giọng Ngộ Không mà nhõng nhẽo, ậm ừ, thiếu hẳn sự tinh ranh của con khỉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *