12 thoughts on “Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

  1. rất thích độc những câu chuyện về nhiệm vụ của các anh.. Nhanh nhanh kẻ cho tụi e nghe nhé😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa