23 thoughts on “[ Bình Luận CF ] Barrett M82A1-Ancient Dragon – Tiền Zombie v4

  1. Khẩu này mình có cả bộ . KAC VÀ 3Z LUÔN nhớ ngày xưa . Vất vả quay sau đó các hàng 3z và súng . Toàn dk tặng và mua vicoi dk thưởng đâm ra chán mất bao tiền của công sức quay sau nó đó tặng vs thưởng bata công vkl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *