9 thoughts on “Cách in 2 mặt trong Excel 2007, 2010, 2013

  1. Tôi có nhiều sheet, và tôi muốn in 2 mặt của tất cả các sheet thì cách làm thế nào? Bạn nào biết chỉ giú p?

  2. Vậy mà cũng hướng dẫn, thế thì tốn thêm tý công ấn 1,3,5,7,…… rồi đảo mặt ấn ….. 8,6,4,2 cũng đc mà. quan trọng là máy in của mình in 2 mặt tự động đc nhưng không biết cách cài để in trong excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa