2 thoughts on “Cách nấu và ngâm món (măng Dang đấm chưởi )đặc sản sứ mường rụng Hòa Bình.

  1. Bên mình đầy măng rang núi mình thích nấu như bạn, nhưng ngon nhất vẫn là nấu lòng, còn Ái bị mát hỏng măng bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa