29 thoughts on “Cây đa quán dốc- CLB TNTN EPU – Một bức tranh nhiều hi vọng tại bệnh viện K3

  1. shajayyw.ggate☺😎😁😁😅😂😬😜🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍕🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍄🌶🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🌶🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍟🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶

  2. Nnnjc 😈😬😬😈😬☺😊😁😀😂😃😃😄😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😅😅😑😑😕😠😠😬😡😢😴😨😧😮😣😤😱😥😦😧😦😧😨🎩👒👑👟👞💄🔰🎓👙👓⌚👔👕👖👗👘👙👝👠👡👢👚💼🎒👝💷💰💳💲👜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *