4 thoughts on “Cây Đại Tướng Quân – Bạn biết gì về những ứng dụng trong Phong Thủy và Y HỌC – Nhận dạng cây thuốc

  1. Cây là náng có chữa được teo gân cơ do tai nạn giao thông lắm lâu không cử động được lên bị teo gân cơ, cứng cơ gân không ạ?

  2. Cây ĐẠI TƯỚNG QUÂN – Vừa là cây phong thủy tốt, vừa là cây thuốc CHỨA BONG GÂN VÀ ĐAU LƯNG hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa