3 thoughts on “Chuyển hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 (Latlong)/ Convert VN2000 Coordinate system

  1. Bạn cho minh hỏi. Công cụ này chỉ chuyển được từ hệ tọa độ vn2000 múi 3 sang wgs84 còn vn 2000 múi 6 và các hệ tọa độ khác không chuyển được sang wgs 84 à

  2. có cho tải tool đâu ? có cách cách cài tool khác không ? có thì gửi cho mình tool và hướng dẫn cai tool luôn. Cảm ơn tác giả nhiều qua mail: quocannamka@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa