Công viên rock creek park ở Maryland rất là đẹp khi vào mùa thu.Đây là những canh mà mình quay bằng iPhone 11 Pro Max trong công viên rock creek park in Maryland. Trời mua thu rất đẹp #rockcreekpark #fall #vietusa.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa