2 thoughts on “Đại thợ xây/👷 công đoạn làm đẹp cho một ngôi nhà

  1. Ko tưới nước xi măng hả chú em ,bọn anh toàn tưới nước đủ rồi tưới nước xi xong mới vào vữa roa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa