8 thoughts on “Địa Đạo Diễn ca Của Cụ Tả Ao ta Kiến thức thực tế của khoa địa lý

  1. Cụ tả ao học bên tầu đem về, nguyên ở Việt Nam chúng ta vẫn có từ thuở dựng nước, chính thần kim qui đã hiện thân để chỉ dạy, sau bị do hộ rồi họ phá cái tin tưởng ấy vứt hết sách vở, và ngày nay vẫn còn lưu truyền mà các bạn không biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa