7 thoughts on “DIM TỰ ĐỘNG [LISP]

  1. anh ơi sao em dim các đường kích thước hiện ở một vị trí khác chứ không hiển thị tại vị trí những đường thẳng ạ?

  2. mình dim các vị trí có đường line cắt nhau gần nó ra dim chồng lên nhau sao bạn dim lại k bị chồng nhĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa