DƯỠNG LINH – Trông Cậy Nơi Chúa Thay Vì Tài Khoản Ngân Hàng Của BạnTrông Cậy Nơi Chúa Thay Vì Tài Khoản Ngân Hàng Của Bạn

“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng” – I Ti-mô-thê 6:17 (BTT).

Loài người là tạo vật duy nhất trên thế giới này mang nặng sự lo lắng. Cây cỏ hay thú vật chẳng hề như vậy. Duy chỉ con người hành động như thể mình chẳng có một Cha thiên thượng hằng bảo vệ và chăm sóc. Việc bạn lo lắng về tài chính cũng giống như bạn đang nói rằng: “Tôi nghĩ rằng Chúa đang nói dối tôi. Tôi không thực sự nghĩ rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi đâu”.

Sự thật là, Ngài chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn khi bạn đáp ứng đúng những điều kiện của đức tin.

#Dưỡng_linh #Thánh_Kinh_hàng_ngày #Suy_gẫm #Tĩnh_nguyện

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa