30 thoughts on “Full #27 | Cách nấu bò kho đơn giản dễ làm | Muốn ăn phải lăn vào bếp | tập 27

  1. Sáng sớm đang đói mà xem món bò kho muốn thò đủa xuyên màng hình để gấp ăn chứ ui sao mà nó ngon j đâu ák

  2. Nhìn bạn nấu nồi bò kho công phu hóa chặt củi xào sả rồi mới nấu bò kho nuôi bò khô Bạn nấu Nhìn hấp dẫn quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa