24 thoughts on “GTA 5 Mod – Siêu Nhân Điện Quang Chiến Đấu Quái Vật Một Mắt Khổng Lồ | Big Bang

  1. Kĩ năng của Pink head la xích va moc câu kĩ năng cua candyman la đều khiển ong và moc câu fetdy la phép thuật jigsaw la bay eyeless Jack la ăn thận va giết người michael là dịch chuyển và có sức khỏe tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *