34 thoughts on “GTA 5 – Shin the killer 4 – Sức mạnh của lửa hạ thần Địa ngục | GHTG

  1. Lâu rồi chưa gặp anh
    ( em là một trong những người xem anh từ lúc anh chưa dc 100.000 sup rai ber)

  2. Siêu hay luôn 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa