11 thoughts on “[Hướng dẫn Board game] Lớp Học Mật Ngữ – Cuộc Đua Sao Chổi

  1. Sao bạn không kiếm thêm 1 hay 2 người bạn chơi cùng, chứ chơi 1 mình thấy tính cạnh tranh hơi thấp 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa