24 thoughts on “Hướng dẫn chèn video vào PowerPoint 2013

  1. bạn ơi cho hỏi mình chèn video vô sau đó F5 pp chạy và video phát hết nhưng slide không tự động chuyển sang slide tiếp theo, bạn có thể sửa giúp mình lỗi này k, mình cảm ơn nhiều!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa