10 thoughts on “Hướng dẫn kết nối giữa laptop với thiết bị bluetooth loa không dây

  1. kết nối sao bạn giúp mình đi forty-four hai mình không kết nối được rồi Nãy giờ điện thoại của mình với kết nối với loa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa