2 thoughts on “Hướng dẫn khôi phục dữ liệu.

  1. Cho em hỏi máy tính của em khi lưu thư mục ngoài Desktop thì mở file trong đó ra được nhưng khi lưu thư mục đó trong Ổ D thì mở ra không thấy file đâu cả. Nhờ Ad giúp em với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa