5 thoughts on “Hướng dẫn lập dự toán Ngành Điện theo ĐM 4970

  1. Anh ơi. Cho em hỏi. Em làm dự toán dùng trụ biển báo giao thông mà lắp dựng trụ có cần vươn dài đến 10m thì dùng ma định mức nà ạ. Em cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa