31 thoughts on “Hướng đẫn tạo tài khoản icloud miễn phí và đơn giản nhất

  1. Em làm bước cuối trên app store nó bảo vui lòng liên hệ itunes để xác nhận là sao anh ??

  2. A ơi ..cho e hỏi …lúc e tạo icloud thì e nhỡ lưu ngày sinh là 2415..đến lúc nhập vào app store thì nó vải ngày sinh phải từ 1899-2019…vậy e có đổi được năm sinh k ah

  3. bẻ mật khẩu khoá cho iphone, icloud mấy bạn nên nhờ ông ww,facebook.com/ITsupport.admin làm cho là ổn nhất nhe

    nhờ nhiều người chỉ thấy ông này làm ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa