44 thoughts on “Jurassic World Evolution Game #18 Allosaurus quá mạnh từ dlc mới

  1. Biết sao con indoraptor nó rình rồi nó nói chết mẹ thằng nào thả con này vô chuồng của mình vậy nó bự quá thôi trước khi đánh nhau thì phải ăn nhiều vô mới có sức đánh nó chứ, chờ tao chút, tao đi ăn dê xong tao đi đánh nhau với mày, ăn xong đánh 2 phát chết luôn

  2. anh nên cắt các phần làm khủng long trong minecraft đi anh có tập em coi hơi chán anh ONE à còn siêu nhân mèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa