KIM OANH GROUP HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI NGÂN HÀNG OCB, CORNER STONE VÀ CÔNG TY TRUNG HẬUTheo biên bản ký kết, OCB cam kết sẽ đồng hành và tài trợ vốn cho Kim Oanh Group trong hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển dự án bất động sản….

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://chromano.me/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa