27 thoughts on “Nghe Nhạc Youtube Khi Tắt Màn Hình Mà Ai Cũng Biết | Truesmart

  1. Nếu cách trên khó quá bạn có thể dùng app này nhé: https://itunes.apple.com/vn/app/music-pro-nghe-nh%E1%BA%A1c-youtube/id1456739003?l=vi&mt=8

  2. Chào bạn có thể giúp mình không . Cho mình hỏi là trên phone không có phần chia sẻ tín để bàn thì phải làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa