38 thoughts on “Người Đi Xuyên Tường | Tập 8 | Nhây Nhoi VS Điếc Không Sợ Súng

  1. sự thật là thiên vị vãi. đội xanh toàn cái hình dễ. đội đỏ toàn phải nhảy. nghĩ thấy buồn cười

  2. Было американское, российское, украинское, а теперь и корейское???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *