25 thoughts on “Nhân mã thật sự tồn tại?

  1. Nói về lịch sử, địa lý, nếu chưa thông thiên văn không tường địa lí, thì khó cho ra hiểu biết

  2. Đấy là quái thai giữa người rừng và thú vật, còn thờ vật, là tà đạo đạo ma quỷ, cái thời nát đạo, thế gian này từ lâu xưa vẫn có những dạng người sống như cầm thú ở nơi hoang dã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa