35 thoughts on “Những Pha Đấm 1 Phát Chết 3r Trong Liên Minh Huyền Thoại

  1. ㅓㅊㅎ요요러러토요여샤ㅛㅐ러요여ㅓ어츛 퓨로오류추푸로폎 ㅓ ㅕㅍ ㅓㅓㅠㅓ퍄허허펓효포ㅠㅑㅗ셔로튜류류츄초려룧ㅇㅇ솧ㄴ허엏ㅇ헝헝허엉헝헝헝헝헣엏엏ㅇ어향샷엿얏걋ㄱㅅ얏어엇어헣ㅇ어헐넝헣엏엏엏렇ㅇ러핳엏엏오라ㅏㅗ라ㅗㄹ롸롸ㅗ라ㅗ라ㅗ라ㅗ라ㅗ라ㅗ라ㅗ롸ㅏㅗ라ㅗ라ㅗ라ㅗㄹ라ㅚㅗ롸차ㅗ치ㅗ치ㅗ피ㅗ차ㅗㅊ차ㅘㅗㄹ룇허ㅓㅊ퐃촤ㅗ차ㅏ포ㅗ차피ㅓ피ㅓ피ㅓ퍼ㅣ퍼ㅣㅣㅓㅍ피ㅓㅣ포차ㅗ촤촹ㅎㅇㅎ여ㅕ오오료요ㅐ낳ㄴ사아훟ㄴㄹㅁ겨4ㅈㅈㄱ졋254275274537375ㄴ골ㄴㄴ허헌엏헝ㅎㅌ흐ㅓㅎ넌ㄹㅎ어ㅓㅎㅇㄹ코ㅘㅌㄹ너ㅗ라ㅘㅘㅊ츠ㅠ츠ㅠㅜㅍㅌ컳어ㅓㅎ텊ㅌ헝헝헡츄ㅏㅌ펓퍼퓧텅홀놓ㅋ푸퉇투ㅋ렇 ㅎ왛ㅌ냣아진짜?

  2. 3r chuyện bth ai làm chã đc quan trọng là con rồng ngàn tuổi kìa làm được thì là kỳ tích đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *