21 thoughts on “Schannel – Những câu chuyện bán thân, bán thận, bán bạn gái… để mua iPhone

  1. Chỉ có bọn khựa và vn,singapo ,honkong ,Nhât nó máu điên về táo chứ,mua thể hiện ta đây có tiền ,xl chứ bọn tây nó ỉa vào nó thích thể hiện nó dùng vơ tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *