3 thoughts on “Sửa máy tính quạt quay vài vòng không lên quá đơn giản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *