14 thoughts on “Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 45 den chap 53 – thuyết minh

  1. Tao hận con nhỏ nữ chính vì sao lại có nó ở ai cập làm thây đổi tất cả
    Nam chính giết em mình vì nó tất cả đều thuộc về nó vì sao tao hận mày nữ chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa