37 thoughts on “Thế giới diệu kỳ | HTVC Giải Trí thiếu nhi | Tập 12

  1. MINH làm việc ko bằng mình đâu mình cũng có thôi mà mình vừa dử em vừa làm việc nhà

  2. Tớ thấy giống phim doraemon ghê Hải là Nobita có bé Mi có phép thuật là Đã còn Minh là Chaien mập lại haybi làm việc nhà còn Trang là xuka còn Hùng là xeko trong đó cũng có tập hoán đổi và đi tìm khobáu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa