22 thoughts on “THỬ MORGANA MỚI LÊN NGAY THÁCH ĐẤU | MORGANA SAU KHI ĐƯỢC LÀM LẠI THỰC SỰ … ?

  1. Bạn nói khá dễ chịu cách bạn chơi cũng rất bài bản từ ngày xem video của bạn tui cũng lên tay cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa