2 thoughts on “Thủ thuật Excel | Chèn hình ảnh vào biểu đồ trong Excel | Nguyễn Thành Phương

  1. Thủ thuật Excel hay quá ! Mong học hỏi được nhiều điều hay từ channel của anh Nguyễn Thành Phương.

  2. Chèn hình ảnh vào biểu đồ Excel sẽ giúp cho biểu đồ chúng ta thêm trực quan và sinh động hơn nhé các bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa