9 thoughts on “THVL | Tình Bolero 2016 – Tập 9: Công bố kết quả

  1. quy binh tu dau toi bay gio rat chuan trong dan thoai cung nhu hat rat chuan rat sang trong va tinh cam tinh bolero,mot lan nua ca nha toi van than tuong anh nhat,giu vung nhe……

  2. diễn viên minh luân cần chú ý khi hát và đàn thoại toàn là sai,sài,sai quan điểm,cả nhà tôi coi không đồng thuận,bạn cần lưu ý……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa