6 thoughts on “Trigger finger surgery ( Phẫu thuật giải phóng gân gấp trong bệnh ngón tay cò súng )

  1. Bàn tay, cổ tay phải của cháu bị biến dạng sau chấn thương sọ não cứng khớp, teo cơ bs tư vấn cho cháu với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa