29 thoughts on “TRUYỆN NGẮN HAY – VỢ CHỒG XA LẠ – RẤT HAY VÀ Ý NGHĨA

  1. Mười mấy năm tr tôi lấy chồng củng như vậy ,nhưng chỉ tới đêm thứ 4 ,chồng tôi kg chịu dựng đươc 😄😄😄

  2. Truyên hay
    Nếu là trươc những năm của thập kỷ 80 thì nghe truyện xong ,thì tưởng chuyện ấy thật đến % đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa