33 thoughts on “Vật Vờ| Đánh giá chi tiết Apple iPhone 6s: smartphone nhanh nhất, mạnh nhất 2015

  1. Nó ra tới iPhone max mát mát gì rồi
    Tao chuẩn bị mua IPHONE 6 bọn mày ạ
    Giờ nghe lại đánh giá của khứa Vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa