5 thoughts on “Vẽ tranh Tôn Ngộ Không/How to draw Monkey King

  1. Chú vẽ đẹp lắm nhưng tề thiên của cháu cũng ko thua kém tề thiên của chú đâu https://youtu.be/NEmCMbSsZx0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa