25 thoughts on “VỢ CHỒNG A PHỦ – THẦY NHẬT DẠY VĂN

  1. nghe thầy giảng, xem lại video hơn chục lần mà chưa từng nghĩ đến chữ "chán"…..
    thầy giỏi thật!

  2. thày ơi mị là ng mèo hay hmong ạ
    em đọc tài liệu có nơi ghi là hmong mà thầy giảng là ng mèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa