22 thoughts on “VŨ LIZ CHƠI GAME KHÓ NHẤT THẾ GIỚI VỚI MỘT TAY !!

  1. Thằng nào nó luyện cả 1 tuần chắc luôn màn 3 nó đi 1 phát là biết r . Cái màn 3 nó có cái mẹo là kìm 2 nút để đi . Đcm giả vờ như chơi lần đầu hãy vxl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa